Google Search

Saturday, 9 April 2016

KHETI NI JAMIN BABAT PARIPATRA 14/03/2016

KHETINI JAMINO MA VADILOPARJIT SVAPARJIT MILKATMATHI HAK UTHAVAVO VAHENCHANI KARVI PUNH VAHENCHANI KARVI TATHA HAYATI MA HAK DAKHAL KARVA ANGE NI KARY PADHATI BABAT PARIPATRA BY GUJARAT SARKAR DATE : 14/03/2016
VARSAI NI NONDH ANE KAUTIMBIK VAHENCHANI ANGE NI NONDH JEMA VARSAI VYAVHARO, HAK JATO KARVANO VYAVHAR, HAYATI MA HAK DAKHAL KARVA BABAT.